Placeholder image
Placeholder image

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก


นายธเนศ บริสุทธิ์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

วุฒิการศึกษาสูงสุด
สาขา/วิชาเอก

เบอร์โทรศัพท์
email

นางทองดี โรจวัฒนา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สาขา/วิชาเอก กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 0956258078
email thongdee.r@bkp.ac.th


นายไชยรัตน์ สุจริต ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สาขา/วิชาเอก กศ.บ. เทคโนโลยีทางการศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 0862104246
email chalrat.s@bkp.ac.th


นางศิริพร พัวศรี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สาขา/วิชาเอก ศษ.บ. สังคมศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 0897088434
email siripporn.p@bkp.ac.th


นางสาวณิฏฐา ทองจำปา ตำแหน่ง ครู

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สาขา/วิชาเอก สังคมศึกษา

เบอร์โทรศัพท์ 0613232133
email nittha.t@bkp.ac.th


นางสาวพิจิตรา เนียมนาค ตำแหน่ง พนักงานราชการ

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สาขา/วิชาเอก

เบอร์โทรศัพท์
email


นางสาวมาลัย สำโรง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี
สาขา/วิชาเอก ประวัติศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ 0878477977
email malai.s@bkp.ac.th

ติดต่อเรา
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
199 หมู่ 5 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65110
โทรศัพท์ : 055-391123
โทรสาร : 055-391123

จำนวนผู้เข้าชม
เครือข่ายสังคมออนไลน์

Placeholder image
แผนที่โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
Copyright © All rights reserved. 2020
BangkrathumPittayakom School