Placeholder image
Placeholder image
ที่ ว / ด / ป ที่ได้รับ รางวัล หน่วยงานที่มอบ หมายเหตุ
1 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม “ทำดีด้วยหัวใจไปกับ TSC” ของคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2562 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน -
2 17 กรกฎาคม 2563 ผ่านการประเมินคุณภาพผลงานหนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2563 “ระดับภูมิภาค” รางวัลระดับเหรียญทอง เลขาธิการคุรุสภา -
3 30 กรกฎาคม 2563 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับคุณภาพดีเยี่ยม โครงการห้องเรียนหน้าอยู่ การเรียนรู้ก้าวไกล ปีการศึกษา 2562 สพม.39 -
4 6 พฤศจิกายน 2563 เกียรติบัตรโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทดีเด่น ระดับเงิน กระทรวงศึกษาธิการ -
5 6 พฤศจิกายน 2563 โล่รางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประเภทดีเด่น ระดับเพชร กระทรวงศึกษาธิการ -
กลุ่มสาระ/ฝ่าย ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้างประจำ อัตราจ้าง ชาวต่างชาติ รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ฝ่ายบริหาร - 1 - - - - - - 1
ภาษาไทย 1 4 - - - - - - 5
คณิตศาสตร์ 1 5 - - - - - - 6
วิทยาศาสตร์ 1 6 - 1 - - - - 8
สังคมศึกษาฯ 2 4 - - 2 - - - 8
สุขศึกษาฯ 1 1 - - 1 - - - 3
ศิลปะ 1 3 - - 1 - - - 5
ภาษาต่างประเทศ 1 4 - - - 1 1 1 8
การงานฯ 4 2 - - 1 - - - 7
แนะแนว - 1 - - 1 - - - 1
ธุรการ - - - - - 2 - - 2
นักการฯ - - 1 1 3 1 - - 6
พนักงานขับรถ - - - - 1 - - - 1
รวม 12 31 1 2 7 6 1 1 61ระดับชั้น ห้องเรียน เพศชาย เพศหญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 94 97 191
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 95 94 189
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 100 60 160
รวม ม.ต้น 15 289 251 540
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 81 78 159
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 41 78 119
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 52 68 120
รวม ม.่่ปลาย 12 174 224 398
รวมทั้งหมด 27 463 475 938
ระดับชั้น ห้องเรียน เพศชาย เพศหญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 94 100 194
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 95 94 189
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 99 61 160
รวม ม.ต้น 15 288 255 543
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 81 80 161
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 42 78 120
มัธยมศึกษาปีที่ 6 4 52 67 119
รวม ม.่่ปลาย 12 175 225 400
รวมทั้งหมด 27 463 480 943
ระดับชั้น ห้องเรียน เพศชาย เพศหญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 95 90 185
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 100 65 165
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 95 92 187
รวม ม.ต้น 15 290 247 537
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 47 80 127
มัธยมศึกษาปีที่ 5 4 52 71 123
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 37 72 109
รวม ม.่่ปลาย 11 136 223 359
รวมทั้งหมด 26 426 470 896
ระดับชั้น ห้องเรียน เพศชาย เพศหญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 102 68 170
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 104 96 200
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 83 85 168
รวม ม.ต้น 15 289 249 538
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4 54 70 124
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 40 72 112
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 52 34 86
รวม ม.่่ปลาย 10 146 176 322
รวมทั้งหมด 25 435 425 860
ระดับชั้น ห้องเรียน เพศชาย เพศหญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 5 102 93 195
มัธยมศึกษาปีที่ 2 5 79 86 165
มัธยมศึกษาปีที่ 3 5 80 91 171
รวม ม.ต้น 15 263 266 529
มัธยมศึกษาปีที่ 4 3 46 73 119
มัธยมศึกษาปีที่ 5 3 57 36 93
มัธยมศึกษาปีที่ 6 3 42 42 84
รวม ม.่่ปลาย 9 145 151 296
รวมทั้งหมด 24 406 421 827
รายวิชา ปีการศึกษา
2560 2561 2562 ผลต่างสองปี
คณิตศาสตร์ 23.95 27.37 22.16 -5.21
ภาษาไทย 47.76 54.59 56.05 1.46
วิทยาศาสตร์ 31.45 34.86 29.95 -4.91
ภาษาอังกฤษ 26.34 26.42 29.30 2.88
รวม 32.38 35.81 34.37
รายวิชา ปีการศึกษา
2560 2561 2562
[65022002] บางกระทุ่มพิทยาคม 32.38 35.81 34.37
ระดับ สพฐ. 27.59 37.71 36.52
ระดับประเทศ 27.46 37.50 36.30
รายวิชา ปีการศึกษา
2560 2561 2562 ผลต่างสองปี
คณิตศาสตร์ 18.58 24.54 17.89 -6.65
ภาษาไทย 44.62 43.33 37.95 -5.38
วิทยาศาสตร์ 26.07 27.20 25.44 -1.76
สังคมศึกษา 31.12 33.27 32.45 -0.82
ภาษาอังกฤษ 22.36 23.94 22.97 -0.97
รวม 28.55 30.45 27.34
รายวิชา ปีการศึกษา
2560 2561 2562
[65022002] บางกระทุ่มพิทยาคม 28.55 30.46 27.34
ระดับ สพฐ. 33.41 35.32 32.62
ระดับประเทศ 33.23 35.02 32.34
ติดต่อเรา
โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
199 หมู่ 5 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ 65110
โทรศัพท์ : 055-391123
โทรสาร : 055-391123

จำนวนผู้เข้าชม
เครือข่ายสังคมออนไลน์

Placeholder image
แผนที่โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
Copyright © All rights reserved. 2020
BangkrathumPittayakom School